Privatlivspolitik for legatadministratorer og fonde

Brug af Grant Manager til formueforvaltning

1. Accept af servicevilkår

Disse servicevilkår gælder for dig, som vil bruge Grant Manager til formueforvaltning på vegne af en fond/legatudbyder. Læs derfor venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt før du bruger Grant Manager.

Grant Manager udbydes af virksomheden Grant Compass A/S (CVR-nr.: 37324051), H.C. Andersens Boulevard 51, 2. th., 1553 København V (herefter benævnt ”Grant Compass”). Du er altid velkommen til at kontakte os på mail: stefan@grantcompass.com, hvis du har spørgsmål til hjemmesiden.

Ved anvendelse af Grant Manager anses du for at have accepteret servicevilkårene. Hvis du anvender Grant Manager på vegne af en juridisk enhed, anses den juridiske enhed ligeledes for at have accepteret servicevilkårene, og du indestår som bruger for at have kompetence til at binde denne juridiske enhed.

Brug af Grant Manager (uanset hvorvidt din adgang eller brug er tilsigtet), er alene berettiget, hvis du accepterer at overholde alle gældende love samt disse servicevilkår.

For at få adgang til af formueforvaltningssystemet Grant Manager, skal fonden eller legatudbyderen indgå en særskilt rådgiveraftale herom med Grant Compass, herunder tiltræde forretningsbetingelserne for Grant Compass Invest samt en aftale med Nykredit Bank A/S om forvaltnings- og erhvervskonti, depot samt værdipapirhandel. Disse dokumenter gælder således sammen med disse servicevilkår og forudsættes tiltrådt før anvendelse af Grant Manager påbegyndes.

2. Beskrivelse af formueforvaltningssystemet Grant Manager

Grant Manager er en cloudbaseret softwaretjeneste (SaaS - Software as a Service) som gør formueforvaltning effektivt og let tilgængeligt, alt imens sikkerhed og compliance er indtænkt som grundlæggende parametre helt fra.

Grant Manager er en online tjeneste der benyttes ved hjælp af en webbrowser, og er dermed altid tilgængelig uden behov for installation eller opsætning for den enkelte bruger, ligesom det ikke kræves at brugeren er tilknyttet arbejdsnetværk eller lignende.

Hele den underliggende infrastruktur, software og data forefindes i sikre rammer hos Grant Compass' datacenter ved Google Cloud, og der er dermed ikke behov for indkøb eller leje af hverken hardware eller yderligere licenser.

For yderligere information om Grant Manager henvises til Grant Compass' website.

3. Ansvar

Din brug af Grant Manager sker for egen risiko. Du som bruger forstår og accepterer, at Grant Manager leveres, som den er og forefindes.

Grant Compass overholder alle love og bestemmelser, der gælder for Grant Compass’ levering af ydelserne på Grant Manager. Grant Compass er dog ikke ansvarlig for overholdelse af love eller forskrifter, som gælder for dig som bruger eller for din fond/legatudbyder, og som generelt ikke er gældende for tjenesteudbydere af informationsteknologi.

Grant Compass er ikke ansvarlig for fejl eller mangler, nedbrud og driftsforstyrrelser, hvor dette ikke i det hele skyldes forhold, som Grant Compass kunne og burde imødegå̊. Grant Compass er således ikke ansvarlig for strømsvigt, fejl på udstyr, telekommunikations- og internetforbindelser, fejl eller mangler i tredjeparts ydelser eller produkter, eller lignende. Grant Compass er dog til enhver tid ansvarlig, hvor manglende opfyldelse af kvalitetskrav, nedbrud eller driftsforstyrrelser skyldes, at Grant Compass har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

Grant Compass er ikke ansvarlige for tab af omsætning eller fortjeneste, tab forbundet med mistede eller manglende adgang til data, omkostninger til rekonstruktion af data, mistede besparelser, forøgede interne omkostninger, rentetab, følgeskader eller indirekte tab.

Grant Compass samlede ansvar uanset årsag og grundlag kan ikke overstige et beløb svarende til det som fonden/legatudbyderen har betalt i henholdsvis den aktuelle aftaleperiode eller den relevante forlængelsesperiode, hvori den ansvarspådragende hændelse indtræder.

Ved anvendelse af Grant Manageraccepterer du at skadesløsholde Grant Compass for ethvert tab, som Grant Compass måtte lide som følge af din ulovlige anvendelse af Grant Manager, herunder din manglende overholdelse af nærværende servicevilkår.

Du erklærer, garanterer og accepterer derudover:

 • kun at give adgang til en konto til brugere, der er bemyndiget til at handle på vegne af en registreret bruger og udelukkende i overensstemmelse med nærværende servicevilkår
 • at påtage dig det fulde ansvar for enhver handling foretaget af en bruger, der anvender din konto
 • ikke at anvende en konto, et brugernavn eller en adgangskode tilhørende en anden registreret bruger, som ikke udtrykkeligt har bemyndiget dig til at anvende førnævnte
 • ikke at tillade en uautoriseret tredjemand at anvende din konto, ikke at anvende nogen enhed, software eller andet, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle vira, trojanske heste, robotter eller denial-of-service-angreb, der har til formål at beskadige eller forstyrre driften af Vores Website eller eventuelle transaktioner, der foretages via Grant Manager
 • ikke at udnytte eller fjerne noget system, nogen data eller nogen personoplysninger fra Grant Manager
 • ikke at foretage handlinger, der påfører Grant Managers infrastruktur en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning, herunder, men ikke begrænset til, “spam” eller andre uanmodede og uautoriserede massemailteknikker
 • at du har ret og bemyndigelse til at acceptere nærværende servicevilkår og indgå aftale i henhold dertil, og
 • at du udelukkende anvender Grant Managermed det formål at få adgang til vores de ydelser der tilbydes.

4. Adgang, password og sikkerhed

Du vil som bruger af Grant Manager på vegne af en fond/legatudbyder bliver inviteret til Grant Manager via en e-mail indeholdende et unikt verifikationslink, hvor der som udgangspunkt skal bruges NemID til at logge ind i Grant Manager.

I tilfælde af at du som bruger ikke er dansk statsborger, og dermed ikke har NemID, er der mulighed for at Grant Compass kan aktivere log-in til Grant Manager med e-mail og adgangskode for den givne bruger. Dette skal aftales særskilt med Grant Compass.

Du kan som fondsbruger være tilknyttet flere fonde på Grant Manager og have forskellige rettigheder for hver tilknyttet fond.

Grant Compass er opmærksom på, at fonde og legatudbydere har forskellige arbejdsgange og procedurer, hvorfor Grant Compass har taget udgangspunkt i at opbygge et granulært rettighedssystem, fremfor at basere det på præ-definerede roller. Det betyder i praksis, at en fond/legatudbyder kan definere den enkelte brugers rettigheder for systemet ned til funktionsniveau.
Grant Compass forbeholder sig ret til at kræve dokumentation for, at du som bruger er berettiget til at handle for den konkrete legatudbyder eller fond.

Du accepterer at opretholde fortrolighed omkring dit password, og du er fuldt ansvarlig for enhver form for handlinger, der følger af din manglende opretholdelse af denne fortrolighed. Du accepterer straks at orientere os om uberettiget brug af dit password eller andet sikkerhedsbrud. Du accepterer, at Grant Compass ikke kan og ikke vil være ansvarlig for tab eller skade, der udspringer af din manglende overholdelse af denne politik.

Du accepterer, at Grant Compass, efter eget valg og uden forudgående varsel, omgående kan lukke din profil og for din adgang til Grant Manager, hvis der er mistanke om misbrug af password eller lignende.

5. Rettigheder

Alle navne, logoer og varemærker tilhørende Grant Compass må alene anvendes efter forudgående indhentelse af samtykke fra Grant Compass. Indholdet på Grant Manager, såsom tekst, illustrationer, billeder, software m.v., tilhører Grant Compass eller Grant Compass’ samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretten eller anden lovgivning. En uautoriseret kopiering eller spredning af indholdet på Grant Compass er i strid med ophavsretten og kan medføre civil- og/eller strafferetlige sanktioner.

Du accepterer ikke at kopiere, foretage reverse engineering eller at forsøge at afdække nogen kildekode, distribuere eller skabe afledte værker baseret på tjenesten, helt eller delvist. Du accepterer ikke at opnå adgang til tjenesten ved hjælp af andre midler end det interface, der stilles til rådighed af Grant Compass til brug for at opnå adgang til Vores Website. Derudover ejes al software, der stilles til rådighed fra Vores Website, herunder, uden begrænsning, alle HTML-koder og webkontroller, af Grant Compass. Enhver reproduktion eller videreformidling af denne software er udtrykkeligt forbudt.

Grant Compass er berettiget til at lagre, kopiere, modificere, sammenstille og på enhver måde benytte data om din brug af Grant Manager, herunder data vedrørende din brug af funktionalitet, opståede fejl i forbindelse med din brug og andre systemdata.

6. Kvalitet af Grant Manager, herunder ændringer, vedligeholdelse og/eller ophør af dele af Grant Manager

Grant Compass tilstræber til enhver tid den bedst mulige kvalitet af ydelserne på Grant Manager. For at sikre den højeste kvalitet af brugeroplevelsen og ydelserne på Grant Manager, vil det i perioder være nødvendigt at justere og vedligeholde Grant Manager, hvilket kan resultere i kortere perioder, hvor hele eller dele af GrantManager ikke er tilgængelig. Dette vil så vidt muligt blive oplyst til dig som brugermed mindst 48 timers varsel. I helt særlige tilfælde kan det undtagelsesvist værenødvendigt at foretage sådanne kortvarige nedlukninger af dele af Grant Manageruden forudgående varsel, hvor dette skyldes uopsættelige forhold, herunderudbedring af væsentlige fejl og sikkerhedsopdateringer.Du er som bruger altid velkommen til at rette henvendelse til support som anført påhttps://intercom.help/grant-compass/da/

7. Behandling af personlige oplysninger

I Grant Compass’ Persondatapolitik og Cookiepolitik er det beskrevet, hvordan Grant Compass indsamler og behandlerbrugerens personoplysninger i forbindelse med anvendelse af Grant Manager . GrantCompass’ Persondatapolitik og Cookiepolitik er således en inkorporeret del af disseservicevilkår, hvorfor du ved anvendelse af Grant Manager, herunder Grant Manager,ligeledes anses for at have accepteret vilkårene i Grant Compass’ Persondatapolitikog Cookiepolitik.

Grant Compass opfordrer dig ligeledes til at gennemlæse Grant Compass’Persondatapolitik og Cookiepolitik forud for anvendelsen af Grant Manager.

Såfremt du registrerer dig i vores system på vegne af en legatudbyder eller fond, vilGrant Compass indsamle, behandle og gemme de oplysninger, som du giver om digsom bruger og om den konkrete fond eller legatudbyder. Formålet med behandlingenaf dine oplysninger er som følger:

 • at verificere din tilladelse til at få adgang til visse funktioner på Grant Manager,
 • at forbedre vores tjenester, og
 • at evt. foretage rapportering.

Alle personoplysninger, som du giver til os, gemmes på vores sikre servere.

8. Linkning til Grant Manager

Ved linkning til Grant Manager skal følgende overholdes:

 • Der skal linkes direkte til Grant Manager.
 • Links skal altid åbne i et nyt vindue, dvs. at der skal anvendes de såkaldte hypertekstlinks og ikke indrammede løsninger (frames).
 • Der må ikke linkes til Grant Manager på en måde eller i en sammenhæng, der er egnet til, at Vores Websites indhold risikerer at blive misbrugt.

9. Ændring af servicevilkårene

Grant Compass har til enhver tid ret til at ændre nærværende servicevilkår. Læsderfor venligst disse betingelser periodisk, så du altid ved hvilke vilkår der gælder foranvendelsen af Grant Manager, inden du går i gang med brugen heraf. Compass vilså vidt muligt orienterer via e-mail, hvis der sker større ændringer af vilkårene.

Ændringerne kan skyldes ændringer i eksisterende lovgivning eller ændringer ibetingelserne for at bruge Grant Manager eller indholdet på Vores Website.

Såfremt specifikke servicevilkår måtte anses for ugyldige eller retsstridige med denfølge, at de ikke kan håndhæves, påvirker det ikke gyldigheden og håndhævelsen afde øvrige servicevilkår.

10. Tvister

Enhver tvist, der måtte være en følge af nærværende servicevilkår, er undergivetdansk ret og afgøres ved de almindelige domstole.