Persondatapolitik — Grant Compass Invest

Hos Grant Compass Invest prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne persondatapolitik gælder for vores behandling af personoplysninger i forbindelse med håndtering af investeringsrådgivning, og fastlægger retningslinjer for vores måde at behandle jeres personoplysninger på og giver jer de oplysninger, som I har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. I skal læse persondatapolitikken, inden I afgiver jeres personoplysninger til os.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Dataansvarlig for jeres personoplysninger er:

DPO, Dorte Kurek
Grant Compass A/S
HC Andersens Boulevard 51, 2. sal,
1553 København V

CVR-nr.: 37324051

E-mail: inquiries@grantcompass.com

2. Typer af personoplysninger

De typer af personoplysninger, som vi indsamler, omfatter:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Adresse
 • Digitale signatur
 • CPR-nummer
 • Kommunikation med jer
 • Pas eller kørekort og sygesikring
 • Erklæring om skattemæssigt tilhørsforhold (blanket fra Nykredit)
 • PEP information (spørgeskema om at være Politisk Eksponeret Person)

Indsamling af jeres personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når I henvender jer til os eller er i dialog med os vedrørende investeringsrådgivning pr e-mail, telefon, fysisk møde eller almindeligt brev
 • Når I bruger vores hjemmeside
 • Når I skriver jer op til nyheder og viser interesser for vores ydelser
 • Arbejder som kontaktperson hos en af vores samarbejdspartnere

3. Anvendelse af personoplysninger

Personoplysningerne kan indsamles, lagres og behandles til følgende formål:

 • For at kommunikere med jer
 • Opfyldelse af krav i henhold til gældende lovgivning, fx lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme og fondslovgivningen
 • For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
 • Undersøgelser og statistik

4. Grundlag for behandling af jeres personoplysninger

Vores juridiske grundlag for behandlingen af jeres personoplysninger til ovenstående formål er følgende:

 • Legitim interesse i at kunne yde investeringsrådgivning, oprette jeres fond som kunde og levere vores investeringsløsning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Legitim interesse i at kunne udvikle, optimere, levere og markedsføre vores investeringsløsning(databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Legitim interesse i at kunne foretage undersøgelser og udarbejde statistik (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Legitim interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f)
 • Legitim interesse i at kunne kommunikere med jer (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Behandling af jeres CPR-nummer sker, fordi det følger af lovgivningen (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1)
 • CPR-nummer kan videregives, hvis videregivelsen er af afgørende betydning for at kunne sikre entydige identifikation (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3)

5. Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til jeres personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Grant Compass leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruks i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Vi anvender NewBanking Identity som en tredjepartsleverandører af ydelser, som opbevarer jeres personoplysninger. Alle data opbevares krypteret og kan ikke tilgås eller behandles af andre end dem, I specifikt har givet adgang. I kan administrere det indhold og de oplysninger, I deler, når I bruger NewBanking ved at logge ind på via www.NewBanking.com. I kan også downloade oplysninger, der er tilknyttet din NewBanking-konto, gennem www.NewBanking.com.

Vi samarbejder med Nykredit om vores investeringsløsning og er databehandler for Nykredit. Vi har derfor indgået en databehandleraftale med Nykredit. Det betyder, at vi videregiver relevante oplysninger for oprettelse af konti og depot til Nykredit via NewBanking.

Jeres personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke herudover til en tredjepart uden jeres tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive jeres personoplysninger til:

 • Politiet
 • Advokater
 • Revisorer
 • Domstole
 • Offentlige myndigheder

Hvis jeres personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der befinder sig i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

6. Sletning af personoplysninger

Vi behandler jeres information så lang tid det er nødvendigt for at opnå formålet med indsamlingen af informationen, eller indtil I beder om at få data slettet.

Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

7. Sikkerhed

Vi beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af jeres personoplysninger. Derfor har vi implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav.

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter jeres personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Følsomme personoplysninger og andre fortrolige oplysninger vil alene blive sendt i krypteret form i henhold til Datatilsynets vejledninger. Hvis I har behov for at sende følsomme eller andre fortrolige personoplysninger til os, skal I gøre dette gennem NewBanking jf. punkt 5, som I automatisk får adgang til som kunde hos os.

8. Jeres rettigheder

 • I har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om jer
 • I har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af jeres personoplysninger
 • I har ret til berigtigelse og sletning af jeres personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder fondslovgivningen og bogføringsloven.
 • I har ret til at anmode os om begrænsning af behandlingen af jeres personoplysninger
 • Under visse omstændigheder kan I også anmode om at modtage en kopi af jeres personoplysninger, samt om transmission af de personoplysninger, I har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
 • I kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som I måtte have afgivet. Vi vil herefter slette jeres oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag.

9. Spørgsmål og klage

Hvis I har spørgsmål til denne persondatapolitik eller hvis I ønsker at klage over den måde, vi behandler jeres personoplysninger på, er I velkomne til at kontakte os:

DPO, Dorte Kurek
Grant Compass A/S
HC Andersens Boulevard 51, 2. sal,
1553 København V

CVR-nr.: 37324051

E-mail: inquiries@grantcompass.com

Hvis jeres klage ikke bliver løst af os, og I vil gå videre med sagen, kan I klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Godkendt af Head of Operations den 31. maj 2021.