Forretningsgang for håndtering af interessekonflikter for Grant Compass A/S

1. Indledning

Denne forretningsgang for håndtering af interessekonflikter (”Forretningsgangen”) gælder for Grant Compass A/S (”GC”). Forretningsgangen vedrører samtlige af de aktiviteter, der udøves af GC. Ydelserne ”investeringsrådgivning” og ”formidling af ordrer” til Nykredit Bank A/S (eller en anden værdipapirhandler) vil dog være kerneområdet for en eventuel interessekonflikt.

Alle medarbejdere i GC er omfattet af denne Forretningsgang.

Forretningsgangen er udarbejdet i henhold til § 8 i lovbekendtgørelse nr. 379/2020 om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

Forretningsgangen er til enhver tid offentlig tilgængelig på GCs hjemmeside.

2. Generelt om interessekonflikter i Grant Compass

Enhver medarbejder i GC har pligt til at handle ærligt, redeligt og i sine kunders bedste interesse.

Med hensyn til aflønning af medarbejderne har GC indrettet sin virksomhed således, at alle medarbejdere modtager fast løn, dog har udvalgte medarbejdere mulighed for at deltage i et warrants-program. Medarbejdernes objektivitet og pligt til at handle i kundens bedste interesse vurderes dog ikke at blive udfordret af muligheden for eller ønsket om at påvirke en variabel løndel.

I forhold til ejerskab af virksomheden og eventuelle interessekonflikter, som måtte kunne opstå i den forbindelse, er ejerskabet af GC fordelt på flere aktionærer. Ingen aktionær har en stemmeret på mere end 50%.

GC er ikke ejet af en finansiel virksomhed eller af en anden samarbejdspartner, der kunne have en potentiel interesse i, at GC generede forretning til denne og dermed igennem ejerskabet af GC kunne forsøge at påvirke forretningen i en retning, som ikke ubetinget er i kundens interesse.

3. Eksempler på interessekonflikter

Nedenfor er nævnt nogle konkrete eksempler på potentielle interessekonflikter. Listen er ikke udtømmende.

Potentiel interessekonflikt Eksempel
Personlig interesse for en medarbejder i at anbefale eller undlade en anbefaling af en ETF eller investeringsforening Hvis en medarbejder påvirker GC til at rådgive om en ETF eller investeringsforening, som medarbejderen, eller dennes nærtstående, har investeret i, med henblik på at styrke dette værdipapir, selvom andre værdipapirer kunne være mere egnet for kunderne.
Interessekonflikt mellem to kunder. Hvis en medarbejder skal betjene en ny kunde, som GC har begrænset forretningsomfang med, samtidig med en kunde, som GC har et betydeligt større forretningsomfang med, og medarbejderen derfor kan have et økonomisk incitament til at betjene den ”største” kunde først.
Interessekonflikt mellem en medarbejder og GC. Hvis en medarbejder eller dennes nærtstående har en personlig interesse i en samarbejdspartner/leverandør til GC og dermed ønsker at fremme denne parts interesser på bekostning af GC’s, og dermed kundens, interesser.
Interessekonflikt mellem en medejer af GC og GC. Hvis en medarbejder eller dennes nærtstående er medejer af GC og dermed igennem ejerskabet af GC forsøger at påvirke forretningen i ejers interesse på bekostning af GC’s, og dermed kundens, interesser.

4. Håndtering af interessekonflikter

I henhold til GCs forretningsgang for god skik gives kunden altid en række faktuelle oplysninger om eventuelle gebyrer for at bidrage til at sikre størst mulig transparens og med henblik på at forhindre eventuelle interessekonflikter.

Med henblik på at forebygge og håndtere en eventuel interessekonflikt, som en medarbejder i GC kan komme i, er medarbejdere i GC løbende forpligtet til at oplyse GCs direktør om eventuel anden lønnet beskæftigelse af erhvervsmæssig karakter ved siden af ansættelsen i GC.

Med henblik på at forebygge og håndtere en eventuel interessekonflikt, som en medarbejder i GC kan komme i, er medarbejdere i GC herudover forpligtede til at oplyse GCs direktør om enhver gave, som er modtaget fra en samarbejdspartner eller kunde, hvis gaven overstiger en værdi på kr. 750. Tilsvarende må medarbejdere ikke give gaver til kunder eller samarbejdspartnere på vegne af GC uden forudgående accept fra GCs direktør.

GC oplyser til enhver tid straks kunden om en potentiel eller aktuel interessekonflikt, som ikke kan undgås, og hvor kundens interesser dermed ikke kan tilgodeses i tilstrækkeligt omfang. GC vil i forlængelse heraf oplyse kunden om hvilke tiltag, der vil blive iværksat for at minimere eller undgå interessekonflikten.

Denne oplysning skal gives tydeligt og skriftligt, og den skal gives forinden rådgivningen til kunden ydes.

Afhængig af omstændighederne vil GC afstå fra at yde den aktuelle investeringsrådgivning, hvis kundens interesser ikke kan sikres i tilstrækkeligt omfang.

5. Rapportering af interessekonflikter

Hvis en medarbejder i GC bliver bekendt med en aktuel eller potentiel interessekonflikt, skal medarbejderen straks rapportere dette GCs direktør, så det sikres, at interessekonflikten bliver håndteret på den rette måde. Direktøren vurderer, om der foreligger en interessekonflikt.

Enhver interessekonflikt, der er blevet meddelt GCs direktør, skal rapporteres til bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen skal straks underrettes, hvis denne Forretningsgang vedrørende interessekonflikter ikke kan eller ikke er blevet overholdt.

6. Version og revision

Forretningsgangen er godkendt af direktionen i Grant Compass den 10. november 2021.

GC er opmærksom på, at der kan opstå nye former for interessekonflikter og vil løbende forsøge at identificere disse.

Forretningsgangen vil blive revideret én gang om året med henblik på at vurdere, om den fungerer efter hensigten, og eventuelle mangler vil blive afhjulpet i den forbindelse.