Forretningsbetingelser — Grant Compass Invest

1. Indledning

Grant Compass tilbyder danske fonde en komplet investeringsløsning i samarbejde med Nykredit Bank A/S.

Grant Compass yder investeringsrådgivning, formidling af handelsordrer til Nykredit, rapportering og løbende support til fondene. Nykredit har ansvaret for oprettelse af konti samt depot, engagements-overførsel fra fondens nuværende kapitalforvalter, eksekvering af ordrer for fonden samt kontrol af overholdelse af gældende lovgivning for fondens anbringelse af midler.

Grant Compass tilbyder i samarbejde med en statsautoriseret revisor at udarbejde og revidere regnskab for kunder der har købt investeringsløsningen.

Samarbejdet med Nykredit sikrer, at Grant Compass kan tilbyde investeringsløsninger til lave omkostninger.

Grant Compass’ investeringsunivers består af investeringsforeninger fra SparInvest og Nykredit kombineret med udenlandske ETF’er. Aftalen med Nykredit sikrer at SparInvest og Nykredit investeringsforeninger handles på fordelagtige vilkår, hvilket betyder at investeringsrådgivningen ikke kan betegnes som uafhængig. Det skal understreges, at Nykredit ikke betaler provision til Grant Compass - hele fordelen ved at vælge Nykredit og SparInvest produkter kommer derfor kunden til gode.

Grant Compass Invest administreres af Grant Compass A/S, HC. Andersens Boulevard 51, 2 sal, 1553 København V.

Har I brug for at kontakte Grant Compass Invest, kan det ske på telefon 6177 9230 eller email invest@grantcompass.com.

2. Services

For at anvende Grant Compass Invest er det en forudsætning, at fonden indgår en rådgiveraftale med Grant Compass. Det er desuden en forudsætning, at fonden er indstillet på at indgå et kundeforhold med Nykredit, herunder at overføre fondens formue til et depot forvaltet af Nykredit Bank A/S.

I forbindelse med at fonden bliver kunde hos Grant Compass Invest vil I modtage en investeringsanbefaling, som er er udarbejdet af Grant Compass Invest på baggrund af oplysninger afgivet af den tegningsberettiget. Investeringsanbefalingen vil tage udgangspunkt i investeringsuniverset nævnt under punkt 1.

I forbindelse med investeringsrådgivningen får I fastlagt fondens investeringsprofil. Det betyder, at vi blandt andet afdækker fondens finansielle situation, investeringsmål, tidshorisont, risikovillighed og tabsevne.

Grant Compass vurderer periodisk - og som minimum en gang årligt - egnetheden af de investeringer, som fonden er blevet anbefalet.

Fonden får tilsendt investeringsanbefaling og erklæring om egnethed via email.

Investeringsrådgivningen udgør en enkeltstående anbefaling. Hvis I ønsker en ny investeringsanbefaling, fx fordi fondens økonomiske situation er ændret, skal I gennemføre en ny investeringsprofil.

Grant Compass er ikke ansvarlig for handler, I gennemfører, som ikke stemmer overens med vores investeringsanbefaling.

I det omfang Grant Compass hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider, skal I være opmærksom på, at Grant Compass ikke er ansvarlig for indholdet på tredjeparts-hjemmesider.

3. Modtagelse af digitale dokumenter

I skal kunne modtage digitale dokumenter fra Grant Compass til en af jer oplyst email-adresse.

I accepterer at modtage alle dokumenter fra Grant Compass digitalt, og at dette har samme retsvirkning, som når I modtager almindelig post.

4. Behandling af personoplysninger

I forbindelse med etableringen af jeres aftale med Grant Compass registrerer og bruger vi oplysninger om jer (personoplysninger). Det gør vi for at kunne tilbyde jer de bedste løsninger, for at overholde vores aftaler med jer samt for at opfylde gældende forskellige lovkrav. Vi behandler jeres personoplysninger i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom.

I kan læse mere i Persondatapolitik — Grant Compass Invest.

Vi behandler jeres CPR-numre for at kunne opfylde kravene i hvidvaskloven.

Vi bruger en ekstern løsningsudbyder til at indsamle og opbevare alle dokumenter relateret til investeringsrådgivning for fonde. Vi har indgået databehandleraftale med den eksterne leverandør i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

5. Fortrolighed og tavshedspligt

Grant Compass og Grant Compass’s medarbejdere behandler alle oplysninger, der modtages som led i den professionelle virksomhed, fortroligt. Tavshedspligten omfatter også andre oplysninger, som Grant Compass eller Grant Compass’s medarbejdere på andet grundlag bliver bekendt med i dette øjemed.

Tavshedspligten er uden tidsbegrænsning og dermed også efter kundeforholdets ophør.

Tavshedspligten begrænses af de særlige undtagelser, der følger af offentligretlig lovgivning, herunder reglerne for hvidvask.

6. Priser, betaling og modregning

For investeringsrådgivningsydelser, rapportering samt adgang til den digitale platform betaler kunderne løbende en procentsats af kundens depotværdi i Nykredit til Grant Compass. Af praktiske hensyn varetager Nykredit opkrævningen af gebyret for investeringsrådgivning. Grant Compass kan fastsætte gebyret for investeringsrådgivning individuelt for den enkelte kunde på baggrund af forventninger til forretningsomfanget med Kunden. Gebyret opkræves i juni og december og beregnes af den gennemsnitlige værdi af de forvaltede midler ultimo måneden de foregående 6 måneder og hæves på Afkastkontoen.

Priser for investeringsrådgivning fremgår af rådgiveraftalen.

Grant Compass’s priser for udarbejdelse og revision af regnskab fremgår af særskilt tilbud på Regnskab og Revision. Med mindre andet er aftalt, er Grant Compass betalingsbetingelser herfor 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregner Grant Compass morarenter efter rentelovens regler. Ved forsinket betaling må I påregne automatisk rykning fra Grant Compass.

7. Immaterielle rettigheder

Vi har ophavsret og ejendomsret til Grant Compass Invest, herunder hjemmesiden og funktionerne. Gengivelse, kopiering, fremvisning, overdragelse, offentliggørelse eller anden form for brug af indholdet på GrantCompass.com må ikke finde sted uden vores forudgående skriftlige samtykke.

I kan dog downloade og kopiere informationer og materiale til personlig og ikke-kommerciel brug.

8. Lovvalg

Betingelserne og enhver tvist, der udspringer af disse betingelser, er underlagt dansk ret og skal behandles ved de danske domstole.

9. Ændringer

Grant Compass er berettiget til løbende at ændre og opdatere hjemmesiden, uden at det medfører ændringer af disse betingelser.

Ved ændring af betingelser giver vi jer besked på den email-adresse, I har oplyst os. Vi kan ændre betingelserne uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for jeres fond. Hvis ikke, får I tre måneders varsel om ændringen.

Hvis I ikke ønsker at acceptere de nye betingelser, skal I give os besked herom. I et sådant tilfælde anser vi investeringsanbefalingens gyldighedsperiode og hvor relevant kundeforholdet for at være ophørt på fra det tidspunkt, hvor de nye betingelser træder i kraft.

Hører vi ikke fra jer, betragter vi det som jeres accept af ændringerne.

10. Klagemulighed og tilsyn

Hvis I ønsker at klage over Grant Compass Invest kan det ske til Grant Compass’s klageansvarlig på inquiries@grantcompass.com.

Hvis I ikke er tilfreds med vores svar eller I ikke har modtaget svar fra Grant Compass, inden for fem uger efter vi har modtaget jeres klage, kan I klage over Grant Compass til Det finansielle ankenævn.

I kan også klage over behandlingen af oplysninger om jer til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@datatilsynet eller;

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K.

Grant Compass har tilladelse som investeringsrådgiver og er under tilsyn af Finanstilsynet. Finanstilsynet kan kontaktes på finanstilsynet@ftnet.dk eller;

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
Telefon 33 55 82 82.